Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn quận giai đoạn 2012 - 2015 và 2016 – 2020

*Tăng cường thẩm định và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại các trạm y tế phường.


Kiểm tra sức khỏe cho người dân ở trạm y tế phường Bình Thọ. Ảnh: M.Thảo


UBND quận Thủ Đức vừa ban hành kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trên địa bàn giai đoạn 2012 - 2015 và 2016 – 2020. Theo đó, sau ba năm triển khai thực hiện Luật BHYT trên địa bàn quận mới chỉ có 52% dân số tham gia. Độ bao phủ của chính sách BHYT còn thấp, ngoài diện bắt buộc và cận nghèo được UBNDTPUBND quận hỗ trợ mua thẻ, chỉ có người bệnh mới tự giác mua BHYT. 48% dân số còn lại chưa tham gia vì nhiều lý do, trong đó nhận thức về vai trò BHYT đối với vấn đề sức khỏe của bản thân và gia đình còn hạn chế…

Tiến tới thực hiện BHYT toàn dân theo luật, phấn đấu đến năm 2020 trên 80% dân số tham gia BHYT, UBND Quận Thủ Đức xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn quận giai đoạn 2012 - 2015 và 2016 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau: Mục tiêu chung là thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn giai đoạn 2012 - 2015 và 2016 - 2020; trong đó, đặc biệt lưu ý đến đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ gia đình làm kinh tế cá thể. Xác định mức sống trung bình để có phương án hỗ trợ người dân tham gia theo quy định.

a) Giai đoạn 2012 - 2015 phát triển BHYT toàn dân theo các nhóm đối tượng, đến cuối năm 2015 tỷ lệ tham gia đạt 77,5% dân số của quận. Cụ thể như sau:      

- Nhóm 1: tỷ lệ tham gia đạt 90%, gồm có người lao động, quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1, điều 12 Luật BHYT. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đương nhiệm.

- Nhóm 2: tỷ lệ tham gia đạt 100%, gồm có người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước; công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 206/CP, ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ). Cán bộ xã, phường đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hàng tháng bao gồm các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại khoản 6, điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg, ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế BHYT và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước là các đối tượng quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng là các đối tượng quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

Thân nhân của người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a, b và c Khoản 16, Điều 12 Luật BHYT. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Nhóm 3: Tỷ lệ tham gia đạt 60%, gồm người thuộc hộ gia đình nghèo hoặc cận nghèo theo tiêu chí của UBNDTP.

- Nhóm 4: Tỷ lệ tham gia đạt 100% gồm trẻ em dưới 6 tuổi.

- Nhóm 5: Tỷ lệ tham gia đạt 90%, gồm có: người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Riêng đối với học sinh các trường công lập trực thuộc quận quản lý tỷ lệ tham gia đạt 100%.

- Nhóm 6: Tỷ lệ tham gia đạt 30%, gồm có: người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp. Thân nhân của người lao động quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật BHYT bao gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình. Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

b) Giai đoạn 2016 - 2020: Duy trì các mục tiêu đã đạt của giai đoạn 2012 - 2015, tiếp tục phát triển BHYT các nhóm đối tượng đến năm 2020 có từ 80% dân số quận tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể: nhóm 1 đạt 95%, nhóm 2 đạt 100%, nhóm 3 đạt 70%, nhóm 4 đạt 100%, nhóm 5 đạt 95% (trong đó học sinh các trường công lập trực thuộc quận quản lý đạt 100%), nhóm 6 đạt 70%.

Người dân đến khám bệnh tại Trạm y tế phường Hiệp Bình Phước. Ảnh: M.Thảo


* Các giải pháp thực hiện gồm:     

1. Tăng cường sự chỉ đạo của ban, ngành quận và UBND 12 phường trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về BHYT giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn quận.

2. Tăng cường hoạt động phối hợp của các ban ngành, đoàn thể quận, phường với cơ quan Bảo hiểm xã hội bằng quy chế cụ thể để triển khai thực hiện Luật BHYT.

3. Nâng cao năng lực tổ chức triển khai, tạo mọi thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người dân đăng ký tham gia BHYT; tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh và điều  trị, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT tới các nhóm đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy toàn dân tích cực tham gia.

5. Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn.

6. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; xử phạt các đơn vị vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, BHYT.

7. Huy động các nguồn lực cho hoạt động phát triển thẻ BHYT

UBND quận giao nhiệm vụ cho từng đơn vị chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch này trong từng giai đọan. Trong đó Phòng Y tế, Bệnh viện Quận Thủ Đức và Trung tâm Y tế dự phòng :

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận; các ban, ngành chức năng quận và Chủ tịch UBND 12 phường tổ chức thực hiện kế hoạch này trong năm 2012 và những năm tiếp theo, đảm bảo mục tiêu đề ra; thực hiện thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo UBND quận về kết quả thực hiện.

- ng cường chất lượng khám, chữa bệnh và điều trị, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng quy trình thủ tục khám chữa bệnh khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành để phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về BHYT kịp thời theo thẩm quyền.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, BHYT tới các nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy toàn dân tích cực tham gia.

- Có lộ trình chuyển các thẻ BHYT đang đăng ký tại tuyến tỉnh về tuyến quận, huyện, phường. Tăng cường thẩm định và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại các trạm y tế phường.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận thực hiện các giải pháp sử dụng có hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh, tránh lãng phí.

- Thực hiện kiểm soát việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế, tiến đến áp dụng cơ chế đấu thầu thuốc tập trung để đảm bảo việc quản lý giá thuốc, vật tư y tế tại bệnh viện; khuyến cáo các bệnh viện sử dụng thuốc hiệu quả.

Lan Hồ Điệp


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |