Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 1-7-2011

An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm và coi đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội, an toàn xã hội, sức khoẻ cộng đồng, bảo vệ môi trường và cũng là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tiến trình hội nhập của Việt Nam.

Đã có con riêng, tái hôn có thể được sinh 2 con

Nghị định số 18/2011/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 17/3/2011 về việc sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số như sau:

CÔNG VĂN - Số 1230/VP-UB

CÔNG VĂN - V/v: Đoàn cán bộ thuộc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ(CDC Hoa Kỳ)/Cục Quản lý lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khỏe Tâm thần Hoa Kỳ(SAMHSA) đến làm việc tại TP.HCM.

Trang 1/2: 1 2 »
Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |